රුපියල් මිලියනයක් වටිනා ජීවිත රක්ෂණයක්

2022 ඔක්තෝම්බර් 1 වෙනිදාට යෙදුණු ලෝක ලමා දිනයෙදී ගම්පහ සෙත්මා ර්‍ර්‍රොහලෙදී නව බිලින්දෙකු බිහිකළ උඩුගම්පොළ කවින්දි අමන්දා මව වෙත ශ්‍ර්‍රි ලන්කා රක්ෂණ සමාගම විසින් එම යුවලට රුපියල් මිලියනයක් වටිනා ජීවිත රක්ෂණයක් පිරිනමන ලද මොහොත.

Subscribe to our
Newsletter

***We Promise, no spam!

High medical technology diagnostic and related facilities through center of excellence while facilitating high standard patients care, customer driven policy and peaceful environment.