සෙත්මා රෝහලේ සුබසාධක සංගමය මගින් සංවිධානය කල පොසොන් මහා මඤ්ඤොක්කා දන්සැල 14 06 2020 දින රෝහල් පරිශ්රයේ උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වීය.

Subscribe to our
Newsletter

***We Promise, no spam!

High medical technology diagnostic and related facilities through center of excellence while facilitating high standard patients care, customer driven policy and peaceful environment.