සෙත්මා කණිෂ්ඨ හෙද හෙදියන්ගේ හිස්වැසුම් පැළඳවීමේ උත්සවය

සෙත්මා කණිෂ්ඨ හෙද හෙදියන්ගේ හිස්වැසුම් පැළඳවීමේ උත්සවය

Subscribe to our
Newsletter

***We Promise, no spam!

High medical technology diagnostic and related facilities through center of excellence while facilitating high standard patients care, customer driven policy and peaceful environment.